Договір оферти

Цей договір (далі – Оферта) є юридичним договором між Власником/представником Сервісу (далі – Виконавець) та Користувачем, будь-якою юридичною або фізичною особою (далі – Клієнт), та регламентує використання Сервісу «Wezom Academy», який є власністю Власника Сервісу та розташований за посиланням:https://wezom.academy(Далі – Сервіс).

Оферта є офіційною пропозицією Клієнту укласти договір використання послуг сервісу – Wezom Academy.

Для користування сервісом{{https://wezom.academy}}слід уважно ознайомитись та прийняти умови Оферти.

Повним та безумовним прийняттям Оферти є факт здійснення Клієнтом платежу в рахунок оплати послуг Сервісу.

Кожній Оферті надається унікальний номер, який видається при реєстрації на сайті Виконавця (логін/пароль).

 1. Предмет Оферты

1.1. Використовуючи Сервіс Виконавця (Надалі — «Сервіс»), який фактично є платформою для онлайн навчання, Виконавець надає Клієнту послуги з доступу до інструментів Сервісу Виконавця (далі — «Послуги»), який дає можливість:

1.1.1..Переглядати відеоуроки.

1.1.2. Виконувати тестові завдання.

1.1.3. Виконувати практичні домашні завдання.

1.2. Послуги надаються лише у межах існуючих можливостей Сервісу.

1.3. У разі виникнення у Клієнта індивідуальної потреби у розширенні можливостей створеного за допомогою Сервісу сайту, які не передбачені Офертою, такі роботи та послуги можуть бути виконані за наявності технічної можливості та необхідних ресурсів у Виконавця. У цьому випадку Сторони укладають додатковий Договір із необхідним переліком робіт/наданням послуг, умовами оплати та іншими умовами.

 1. Персональні дані

2.1. Метою обробки персональних даних Клієнта є:

– можливість надання Виконавцем Послуг з цієї Оферти;

- Здійснення оплати послуг, отримання рахунків, актів та інших документів;

– виявлення та запобігання шахрайству;

– вирішення проблем безпеки та усунення технічних неполадок;

– захист від безпосередньої загрози заподіяння шкоди Виконавцю або його Клієнтам.

2.2. Клієнт,який є фізичною особою та приймає умови Оферти{{,}}підтверджує, що він ознайомлений з метою обробки персональних даних, дає дозвіл Виконавцю на обробку своїх персональних даних та ознайомлений з Політикою конфіденційності Сервісу{{https://wezom.academy}}

 1. Обов'язки та права сторін

3.1. Обов'язки Виконавця:

3.1.1. Надати Клієнту послуги доступу до Сервісу.

3.1.2. Надати Клієнту доступ до особистого кабінету.

3.1.3. Надати Клієнту необхідні усні та письмові інструкції щодо роботи з Сервісом.

3.1.4. Публікувати на Сервісі офіційні повідомлення про зміни в обслуговуванні, зміни в Оферті, зокрема про зміни тарифів на оплату послуги.

3.1.5. 3.2. Обов'язки Клієнта{{:}}

3.2.1. Надавати повну інформацію про себе як Клієнта для прийняття Оферти.

3.2.2. Своєчасно оплатити Послуги відповідно до обраного курсу. Клієнт зобов'язується самостійно ознайомитися з інформацією про умови обслуговування та тарифи Сервісу.

3.2.3. На вимогу Виконавця, надати копію паспорта або інших документів, що посвідчує особу Клієнта.

3.3. ПраваВиконавця{{:}}

3.3.1. Повністю або частково призупинити надання Послуг у разі порушення Клієнтом умов Оферти та чинного законодавства.

3.3.2. Вносити зміни до Оферти, в тому числі змінювати вартість Послуг, попередивши про це Клієнта шляхом повідомлення його за 30 (тридцять) календарних днів. Зміни в Оферті набирають чинності з дня підписання додаткової угоди.

3.3.3. У разі порушення умов п. 3.3.1. Оферти, Виконавець має право частково чи повністю заблокувати надання Послуги.

3.3.4. У разі порушення Клієнтом зобов'язань по Оферті Виконавець має право в односторонньому порядку припинити договірні відносини з Клієнтом. У такому разі Виконавець надсилає Клієнту повідомлення про припинення/розірвання договірних відносин по Оферті.

3.3.5. У разі виникнення у Клієнта потреб у додаткових послугах, які не включені до програми обраного курсу, Виконавець залишає за собою право запропонувати Клієнту:

- Перехід на інший курс;

– запропонувати індивідуальний підхід до Клієнта, не передбачений Сервісом.

3.4. Права Кліента:

3.4.1. Вимагати від Виконавця виконання умов Оферти та користуватися послугами відповідно до умов Оферти у межах обраного та оплаченого курсу.

3.4.2. Отримувати від Виконавця інформацію про послуги та додаткові платні сервіси.

3.4.3. Звертатись до Виконавця зі скаргами та пропозиціями щодо підвищення якості послуг.

 1. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1. Вартість Послуг встановлюється Виконавцем у вигляді одноразової плати та складає суму, що відповідає ціні обраного курсу, у національній валюті на рахунок ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ Зінчук Єлізавети Костянтинівни.

4.2. Проведення Клієнтом оплати послуг Сервісу є підтвердженням з боку Клієнта, що його повністю задовольняє Послуга Сервісу. У разі відмови Клієнта від послуг Сервісу після укладання Оферти оплата Клієнту повертається згідно з умовами сервісу.

4.4. Здійснюючи оплату безготівковим розрахунком, Клієнт зобов'язується вказати у платіжному документі П.І.Б., номер телефону та назву обраного курсу, що ідентифікує надані послуги.

4.5. Виконавець має право в односторонньому порядку переглядати ціноутворення відповідно до існуючих тарифів на Послуги. При зміні цін на послуги Сервісу Виконавець сповіщає Клієнта, надіславши відповідне повідомлення на електронну пошту Клієнта. Нові ціни набирають чинності з дня зазначеного у повідомленні.

 1. Особливі умови та відповідальність сторін

5.1. Всі ризики, пов'язані з використанням Сервісу, Клієнт приймає на себе в повному обсязі і несе за них відповідальність. 5.2. Клієнт несе персональну відповідальність за збереження паролів, наданих йому для користування Сервісом та за збитки, які можуть виникнути через його несанкціоноване використання.

5.3. Виконавець не несе відповідальності за неправомірний доступ та наслідки такого доступу, у разі використання інформації сайту третіми особами, які не є Сторонами Оферти, якщо така дія призвела до знищення, блокування, модифікації, копіювання захищеної інформації, порушення роботи сайту або зміни змісту деяких чи всіх його сторінок.

5.4. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг, передбачених умовами цієї Оферти.

5.5. Виконавець не може гарантувати безперебійність або безпомилковість надання Послуг з незалежних від нього причин і не дає гарантії того, що програмне забезпечення або будь-які інші матеріали не містять системних помилок. Виконавець докладає всіх зусиль та здійснює заходи з метою запобігання виникненню помилок.

5.6. Виконавець не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, заподіяний Клієнту внаслідок:

– використання чи неможливості користування Послугами;

– помилок, збоїв, недоступності Послуг, DDS та інших атак на Сервіс або Сайт, в мережі Клієнта або Виконавця;

- Видалення файлів;

– дефектів, затримок у роботі чи передачі даних;

- Зміни функцій;

– інших причин, якщо це не залежить від виконавця.

5.7. Клієнт дає згоду на отримання від Виконавця повідомлень щодо надання Послуг через електронну пошту (email) та через службу коротких повідомлень (наприклад: SMS, Viber, Telegram та інші системи електронного спілкування).

5.9. Сторони домовилися вважати факсимільне відтворення підпису на рахунках та актах приймання-передачі виконаних робіт, підписаних Сторонами в рамках Оферти, такими, що мають таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис уповноважених представників Сторін.

 1. Порядок приймання-передачі послуг

6.1. Факт надання Виконавцем Послуг може додатково оформлюватись Актами приймання-передачі виконаних робіт, які підписуються уповноваженими представниками Сторін та засвідчуються печатками. Якщо Клієнт продовжує користуватися послугами Сервісу, такі дії вважаються автоматичним підтвердженням факту прийняття наданих послуг раніше.

6.2. У разі незгоди Клієнта прийняти та підписати Акт приймання-передачі виконаних робіт, Клієнт до 5 числа місяця, наступного за розрахунковим, надсилає Виконавцю мотивовану відмову (замовним листом чи кур'єром).

6.3. Відсутність Акту приймання-передачі виконаних робіт, підписаного та скріпленого печаткою Клієнта, а також у разі відсутності мотивованої відмови, прирівнюється до такої, яка є прийнятим Клієнтом і не є підставою для припинення надання Послуг.

 1. Інтеллектуальная{{ }}власністьь

7.1. Сервіс надає Клієнту виняткові, персональні (що не передаються), не обмежені за територіальною ознакою, невиключні права на користування Програмним забезпеченням та/або будь-яким іншим інструментом для обслуговування в рамках Послуг. Дані права дозволяють Клієнту в межах та на умовах, передбачених Офертою, користуватись Послугами виключно в рамках роботи Сервісу.

7.2. Клієнт зобов'язується користуватися Послугою, не порушуючи права на інтелектуальну власність Власника/представника Сервісу, а також третіх осіб.

7.3. Програмне забезпечення, за допомогою якого надається Послуга Сервісу, як і будь-які інші права інтелектуальної власності, включаючи авторське право, є власністю Виконавця/Власника та/або його ліцензіатів. Клієнт не набуває жодних прав на Програмне забезпечення, програму навчання та погоджується з умовою його використання, у не винятковому, не переданому, обмеженому у часі порядку, залежно від терміну користування Послугою, в т.ч. шляхом віддаленого з'єднання, підключення до Інтернету, відповідно до умов сервісного обслуговування та Оферти.

7.4. Право користування Програмним забезпеченням Сервісу не передбачає передачі прав на оригінальний вихідний код. Усі методи, алгоритми та процедури, які містяться у програмному забезпеченні та відповідній документації Сервісу, є інформацією, яка захищена авторським правом і є власністю Виконавця/Власника або його ліцензіатів і, отже, не підлягають використанню у будь-якій формі для цілей, що відрізняються від зазначених в Оферті .

7.5. Усі права надано Клієнту, на використання об'єктів інтелектуальної власності надаються на строк дії Оферти та визнаються відкликаними та анульованими після закінчення терміну дії Оферти або припинення надання послуг Сервісу.

7.6. Клієнт надає Виконавцю право на розміщення зворотного посилання на Сервісі та використання імені Клієнта в офіційних списках організацій/користувачів, для яких Виконавець є підрядником.

 1. Порядок вирішення спорів

8.1. Усі суперечки або розбіжності, що виникають між Сторонами щодо цієї Оферти або у зв'язку з нею, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення суперечностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду в суді відповідної юрисдикції.

 1. Термін діїОферт{{ы}}

9.1. Оферта набирає чинності з моменту підписання Сторонами та оплати Клієнтом, і діє протягом строку надання Послуги на Сервісі.

9.2. Термін Оферти автоматично пролонгується після оплати Послуги Сервісу на аналогічний термін.

9.3. Замовник має право відмовитись від Послуг Виконавцяпісля відкриття першого відеоуроку. В цьому випадкуВиконавець гарантуєповерненнятгрошових коштівтв у розмірі 100%. Перший урок у доступі після оплати коштів – 24 години, після відкриття всього курсу (тобто через день після оплати) кошти не повертаються.

 1. Форс мажор

10.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, якщо доведуть, що таке невиконання викликано Форс-мажорними обставинами, тобто. подіями або обставинами, що дійсно перебувають поза контролем такої Сторони, що настали після укладення цього Договору, мають непередбачуваний та невідворотний характер.

10.1.1. До форс-мажорних обставин належать, зокрема, пожежі, повені, землетруси, воєнні дії тощо. та їх наслідки, а також заборонні заходи державних органів, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

10.1.2. Час, який потрібний Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перелічені обставини.

10.1.3. У разі тривалості обставин форс-мажору більше 30 (тридцяти) днів будь-яка із сторін має право розірвати цей Договір за письмовим повідомленням іншої сторони, при цьому договір вважається розірваним у момент отримання Стороною такого повідомлення.

10.1.4. Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин, Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

10.1.5. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону письмово (або іншим можливим способом) про виникнення вищезгаданих обставин, а також протягом 60 днів надати іншій Стороні підтвердження форс- мажорних причин. Таким підтвердженням буде довідка або інший відповідний документ, виданий Торгово-промисловою палатою або іншою організацією (органом), який уповноважений виконувати такі функції, розташовані за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

 1. Заключні положення

11.1. Висновок цієї Оферти анулює всі попередні письмові та усні переговори та домовленості між Сторонами. Будь-які зміни та доповнення до цієї Оферти дійсні лише за умови, що вони вчинені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

11.2. Сторони дійшли згоди, що не будуть передавати свої права та обов'язки по Оферті третій стороні без письмової згоди іншої Сторони. Будь-яке таке використання, переуступка або передача, здійснені з порушенням цього пункту, вважатимуться недійсними.

11.3. У разі порушення Клієнтом інтелектуальних прав третіх осіб своїми діями (бездіяльністю), пов'язаними з використанням програмного продукту Сервісу, Клієнт зобов'язується самостійно врегулювати претензії третіх осіб та взяти на себе всі витрати на врегулювання пред'явлених претензій, а також у разі понесених витрат Виконавцем відшкодувати Виконавцю , пов'язані з цими претензіями.

11.4. Сторони встановили, що можливими способами комунікацій між ними є обмін документами та повідомленнями за допомогою електронних повідомлень, у тому числі із додатком до тіла листа відсканованих документів у паперовому вигляді.